Συστήματα Αποθήκευσης Αερίων

Δέσμες κυλίνδρων υψηλής πίεσης για οξυγόνο, άζωτο ή άλλα αέρια.

Δέσμες κυλίνδρων υψηλής πίεσης για οξυγόνο, άζωτο ή άλλα αέρια.

Χαρακτηριστικά

  • Στατικες ή μεταφερόμενες
  • Τύπος αερίου: οξυγόνο και μη διαβρωτικά αέρια υψηλής πίεσης
  • Πίεση εργασίας έως 300 bar
  • Όγκος νερού από 300 L έως 21.500 L
  • Προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του πελάτη
  • Χρήσιμο ως αποθήκευση πλεονάζουσας χωρητικότητας αερίου στην παραγωγή PSA και εφεδρική παροχή κατά τη διάρκεια υψηλής κατανάλωσης ή αστοχιών